Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2014

17:00 / 29 April 2014 Probi Press release

På Probis årsstämma den 29 april 2014 i Lund beslutades bland annat följande:
  •  Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2013 med 0,75 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2014.
  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
  • Styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. Omval gjordes av styrelseledamöterna Benedicte Fossum, Mats Lidgard, Per Lundin, Declan McFadden, Jan Nilsson och Eva Redhe Ridderstad. Nyval gjordes av Jörn Andreas. Till styrelseordförande omvaldes Per Lundin. Allt i enlighet med valberedningens förslag.
  • Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 1 200 000 kr, varav 300 000 kr till ordföranden och 150 00 kr till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.
  • Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
  • Probis valberedning ska bestå av tre ägarrepresentanter och stämman utsåg Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Jimmy Bengtsson (Skandia Liv) samt Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet.

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 102 MSEK under 2013. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/