Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis styrelse utvärderar budpliktsbudet från Symrise

08:49 / 6 February 2014 Probi Press release

Symrise AG ("Symrise") har idag den 6 februari 2014 offentliggjort ett budpliktsbud till aktieägarna i Probi att överlåta samtliga sina aktier i Probi till Symrise till ett pris av 40,10 kronor kontant per aktie i Probi ("Budpliktsbudet"). Symrise uppger sig äga cirka 30,03 procent av aktierna och rösterna i Probi och anger att Budpliktsbudet lämnas i enlighet med de särskilda reglerna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Symrise har angett att en erbjudandehandling kommer att offentliggöras omkring den 11 februari 2014 och i samband därmed distribueras till Probis aktieägare. Vidare har Symrise preliminärt angett acceptfristens utgång till den 12 mars 2014.

Styrelsen avser att återkomma med sin uppfattning om Budpliktsbudet och skälen för denna uppfattning samt ett utlåtande från oberoende expertis om skäligheten av vederlaget i Budpliktsbudet. Styrelsens uttalande och utlåtandet beräknas att kunna offentliggöras den 10 februari 2014 och därmed kunna infogas i Symrises erbjudandehandling till aktieägarna i Probi.

Styrelseledamoten Declan MacFadden är VD för Symrise Asien och Stillahavsområdet, Flavor & Nutrition business baserat i Singapore. Han kommer därför på grund av intressekonflikt inte att delta i styrelsens handläggning av frågor och beslut rörande Budpliktsbudet. Baserat på information från Symrise antas att Declan MacFadden deltar i Budpliktsbudet. Det åligger därför Bolaget, i enlighet med punkt III.3 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande från oberoende expertis. Styrelsen har uppdragit åt Erik Penser Bankaktiebolag att avge ett värderingsutlåtande avseende Budpliktsbudet.

Lund den 6 februari 2014
Probi AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Per Lundin, Styrelseordförande, Probi, mobil +46 705 74 11 71 e-post: per.lundin@transit.se

OM PROBI
Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2013 var 103,6 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/