Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Consumer Healthcare Ökade Med 24 Procent Under 2013

08:45 / 23 January 2014 Probi Press release

FJÄRDE KVARTALET 2013 
•         NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 26,2 MSEK (26,2). 
•         RÖRELSERESULTATET uppgick till 3,1 MSEK (2,6). 
•         RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 2,6 MSEK (2,1). 
•         RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,29 SEK (0,24). 
•         KASSAFLÖDET uppgick till -0,1 MSEK (1,2).           

 

HELÅR 2013 
•         NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 102,2 MSEK (99,6). 
•         RÖRELSERESULTATET uppgick till 18,1 MSEK (17,2). 
•         RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 15,0 MSEK (13,5). 
•         RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,65 SEK (1,48). 
•         KASSAFLÖDET uppgick till 4,0 MSEK (11,1). Probi har lämnat utdelning på 6,8 MSEK (6,8).

 

UPPLYSNING FÖR JÄMFÖRELSEÄNDAMÅL: 
Jämförelsesiffrorna för föregående år påverkas av två avtalsmässiga förändringar på totalt 7,0 MSEK gällande NextFoods och Danone. Om de justeras för dessa förändringar har nettoomsättningen ökat med 9,6 MSEK, från 92,6 MSEK till 102,2 MSEK, och rörelseresultatet ökat med 7,9 MSEK, från 10,2 MSEK till 18,1 MSEK. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET: 
•         Probi rekryterade Peter Nählstedt som ny VD med tillträde den 7 januari 2014. 
•         Probis diversitetspatent för Lactobacillus plantarum 299v godkändes av de amerikanska och europeiska patentmyndigheterna.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN: 
•         Symrise har ökat sitt aktieinnehav i Probi till över 30 procents ägande, vilket föranleder budplikt. 
•         Styrelsen föreslår utdelning om totalt 6,8 MSEK (6,8) vilket motsvarar 75 öre (75) per aktie.

 

VD-KOMMENTAR: 
”Nettoomsättningen inom Consumer Healthcare ökade med 24 procent till drygt 60 MSEK under det gångna året, vilket är mycket glädjande med tanke på vår satsning inom detta affärsområde. Tillväxten är till största delen driven av en positiv utveckling på den viktiga nordamerikanska marknaden. Totalt sett har denna ökning kompenserat för minskningen inom Functional Food, där vi haft lägre royaltyintäkter främst till följd av förändrade avtalsvillkor. Om vi tar hänsyn till effekten av dessa avtalsförändringar har vårt rörelseresultat förbättrats med 7,9 MSEK jämfört med 2012. Vi har under året också tecknat nya avtal i Asien och Östeuropa, och det har tillkommit ett antal nya distributörer i Nordamerika som gör lanseringar under första halvåret 2014. Dessa marknader är prioriterade för vår fortsatta tillväxt. Probi är därför väl positionerat för en fortsatt positiv utveckling genom internationell expansion under 2014.” säger Peter Nählstedt, VD för Probi.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.s e 
Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

 

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-01-23 kl. 08.45.

 

OM PROBI 
Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2013 var 103,6 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF