Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2013

17:15 / 24 April 2013 Probi Press release

På Probis årsstämma den 24 april 2013 i Lund beslutades bland annat följande:

· Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2012 med 0,75 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 29 april 2013. · Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. · Styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Omval gjordes av styrelseledamöterna Benedicte Fossum, Mats Lidgard, Per Lundin, Jan Nilsson och Eva Redhe Ridderstad. Nyval gjordes av Declan McFadden. Till styrelseordförande omvaldes Per Lundin. Allt i enlighet med valberedningens förslag. · Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 1 050 000 kr, varav 300 000 kr till ordföranden och 150 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna. · Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes. · Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Bolagets innehav av egna aktier får högst uppgå till 10 procent av det totala antalet aktier. · Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 936.530 aktier. Styrelsen äger rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, men endast om nyemissionen ska betalas med apportegendom i samband med förvärv. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut innebär detta cirka 9 % utspädning av kapitalet och röstetalet. · Probis valberedning ska bestå av tre ägarrepresentanter och stämman utsåg Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Jimmy Bengtsson (Skandia Liv) samt Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet.

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Michael Oredsson, VD, Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post:

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2012 var 100,4 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/probi/r/probis-arsstamma-2013,c9406046

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9406046/116457.pdf

Show as PDF