Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Bra Start På 2013

08:45 / 24 April 2013 Probi Press release

FÖRSTA KVARTALET 2013 · NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 25,4 MSEK (30,6). I nettoomsättningen 2012 ingick minimiroyalty på 3,8 MSEK från NextFoods enligt då gällande avtal. · RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,0 MSEK (8,5). I rörelseresultatet 2012 ingick minimiroyalty på 3,8 MSEK från NextFoods enligt då gällande avtal. · RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 4,9 MSEK (6,4). · RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,54 SEK (0,71). · KASSAFLÖDET uppgick till 8,6 MSEK (9,7).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET: · Probi tecknade nytt avtal med NextFoods, USA, gällande fördjupat samarbete kring GoodBelly®.

VD-KOMMENTAR: "Första kvartalet 2013 var ett av våra bästa kvartal hittills på intäktssidan och nettomarginalen på 25 procent ligger över vår målsättning. Jämfört med första kvartalet 2012 minskade nettoomsättningen på grund av att NextFoods enligt vårt nya avtal inte betalar någon minimiroyalty och att royaltysatsen för ProViva i Sverige har reducerats. Utvecklingen på den viktiga nordamerikanska marknaden, både vad gäller befintliga och potentiella partners, ser mycket lovande ut. Vi märker också ett ökande intresse för vårt erbjudande på flera marknader i Asien och Östeuropa, och jobbar med att hitta nya distributionslösningar här. Parallellt med detta förbereder vi nya EFSA-studier inom mag- och immunområdena och planerar att påbörja dessa under andra halvåret 2013.", säger Michael Oredsson, VD för Probi.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Michael Oredsson, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post:

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-04-24 kl. 08.45.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/probi/r/bra-start-pa-2013,c9405440

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9405440/116010.pdf

Show as PDF