Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

15:30 / 25 March 2013 Probi Press release

Aktieägarna i Probi AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 kl 15.00 i Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund. Anmälan om deltagande ska göras senast torsdagen den 18 april kl. 16.00.

Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 18 april 2013, dels senast torsdagen den 18 april 2013 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 18 april 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Probi AB (publ), Ideon, Gamma 1, 223 70 Lund, via e-post till eller per telefon 046-286 89 70. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.probi.se.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Probi AB 2013.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post: Niklas Brandt, CFO, Probi, tel. +46 46 286 89 26 eller mobil +46 706 62 98 83, e-post:

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Totala intäkter 2012 var 100,4 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/probi/r/kallelse-till-arsstamma-i-probi-ab--publ-,c9390987

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9390987/106508.pdf

Show as PDF