Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2012

17:30 / 26 April 2012 Probi Press release

På Probis årsstämma den 26 april 2012 i Lund beslutades bland annat följande:

· Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2011 med 0,75 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2012.

· Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

· Styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Omval gjordes av styrelseledamöterna Benedicte Fossum, Mats Lidgard, Per Lundin, Jan Nilsson samt Eva Redhe Ridderstad i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseordförande omvaldes Per Lundin.

· Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 900.000 kr, varav 300.000 kr till ordföranden och 150.000 kr till var och en av de övriga ledamöterna.

· Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

· Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Bolagets innehav av egna aktier får högst uppgå till 10 procent av det totala antalet aktier.

· Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 936.530 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut innebär detta cirka 9 % utspädning av kapitalet och röstetalet.

· Probis valberedning ska bestå av tre ägarrepresentanter och stämman omvalde Ragnhild Wiborg (Consepio) (sammankallande) och Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet). Till ny ledamot av valberedningen utsågs Erik Sjöström (Skandia Liv).

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Michael Oredsson, VD, Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30 e-post: michael.oredsson@probi.se

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och consumer healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/probis-arsstamma-2012,c9252456

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9252456/7701.pdf

Show as PDF