Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi fortsätter det kliniska forskningsprogrammet inom Immun- och maghälsa

08:45 / 12 December 2012 Probi Press release

Probi kommer att fortsätta det pågående kliniska forskningsprogrammet inom Immun- och maghälsa, vilket bland annat syftar till att bredda dokumentationen för nuvarande produkter till att även innefatta barn. Under våren kommer nya studier att startas inom både immun- och maghälsa för barn.

De nyligen avslutade studierna på vuxna, vilka som tidigare meddelats inte uppnådde förväntade resultat, kommer samtidigt att noggrant utvärderas i syfte att bättre kunna designa ytterligare studier som kan komplettera tidigare resultat vid ansökningar om hälsopåståenden inom EU. Målsättningen är att dessa studier skall startas under 2013.

Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843), (Probi Digestis®), den probiotiska bakterien i Probis magprodukter är en av de mest väldokumenterade bakteriestammar som finns kommersiellt tillgängliga. Tre tidigare studier av sammanlagt över 300 försökspersoner med IBS har visat på mycket goda resultat av Probi Digestis® på bland annat magsmärtor, svullen mage och avföringsfrekvens. Dessa och andra positiva effekter av Probi Digestis® inom maghälsa har dokumenterats i ytterligare ett 20-tal kliniska studier.

Probi har i kliniska studier även visat mycket goda resultat inom immunområdet. Resultaten från två studier med över 500 försökspersoner visade att kombinationen av de två stammar som ingår i Probis immunprodukt Probi Defendum®, Lactobacillus plantarum HEAL9 (DSM 15312) och Lactobacillus Paracasei 8700:2 (DSM 13434), signifikant minskar förkylningssymptom, förkortar förkylningsepisoder och också minskar risken att bli förkyld.

De två kliniska studier som under året utförts inom områdena immun- och maghälsa uppnådde, som tidigare kommunicerats, inte förväntade resultat. Avsikten med studierna var att komplettera tidigare utförda studier och användas i ansökningar till European Food Safety Authority (EFSA) om hälsopåståenden inom EU.

I den 28 dagar långa magstudien på personer med Irritable Bowel Syndrome (IBS) uppvisades ingen skillnad i symptombild mellan den aktiva gruppen och placebogruppen. Detta skiljer sig markant från resultaten i tidigare utförda studier. För att säkerställa att studien motsvarade Probis tolkning av EFSAs högt ställda krav, samlades en stor mängd data dagligen in från samtliga försökspersoner. Detta avviker från datainsamlingen i tidigare utförda studier och kan ha påverkat utfallet av studien negativt.

I immunstudien där effekten av probiotika på vanlig förkylning studerades, erhölls inte heller någon skillnad mellan den aktiva gruppen och placebogruppen. Skälet kan här ha varit att antalet förkylningsepisoder i studien var mycket lågt, endast 19 % jämfört med 60 till 92 % i tidigare studier.

"Vi kommer nu grundligt att analysera resultaten för att optimera möjligheterna att i kommande studier dokumentera de positiva effekter som vi sett i tidigare studier. I de nya studierna kommer vi att ta hänsyn till EFSAs riktlinjer men också fokusera på att studiedesignen är så rak och enkel som möjligt." säger Michael Oredsson VD för Probi AB.

De probiotiska produkter som idag säljs inom EU och som innehåller Probis bakteriestammar, t.ex. ProViva, ProbiMage och ProbiFrisk, har sedan början av hösten anpassats till de nya regler för hälsoargumentation som träder i kraft den 14 december. Det kommer därför inte att göras några ytterligare förändringar på förpackningar eller i kommunikation jämfört med nuläget. Ingen probiotisk produkt har ännu fått något hälsopåstående godkänt inom EU.

Denna information är sådan som Probi AB bör offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Michael Oredsson, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post:

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och consumer healthcare. Totala intäkter 2011 var 95,0 miljoner SEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/probi/r/probi-fortsatter-det-kliniska-forskningsprogrammet-inom-immun--och-maghalsa,c9348327

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1556/9348327/76343.pdf

Show as PDF