Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2011

17:25 / 28 April 2011 Probi Press release

På Probis årsstämma den 28 april 2011 i Lund beslutades bland annat följande:

· Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2010 med 1,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 3 maj 2011.

· Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

· Styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Omval gjordes av styrelseledamöterna Mats Lidgard, Per Lundin och Jan Nilsson samt nyval av Benedicte Fossum och Eva Redhe Ridderstad i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseordförande omvaldes Per Lundin.

· Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 900.000 kr, varav 300.000 kr till ordföranden och 150.000 kr till var och en av de övriga ledamöterna.

· Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

· Styrelsens förslag till aktiekursrelaterat incitamentsprogram till bolagsledningen godkändes. Incitamentsprogrammet baseras på bolagets aktiekursutveckling under åren 2011 - 2014. Förslaget innebär att VD och övriga ledande befattningshavare deltar i incitamentsprogrammet under åren 2011 och 2012 förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål som fastställts vid ingången av respektive år uppnåtts. Utfallet är beroende av en jämförelse mellan bolagets aktiekurs och generalindex på NASDAQ OMX Stockholm år 2013 jämfört med år 2010 respektive år 2014 jämfört med år 2011 där bolagets aktiekurs måste ha överstigit generalindex med minst 25 % år 2013 jämfört med år 2010 samt med minst 25 % år 2014 jämfört med år 2011 för att någon rätt till ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas år 2014 respektive år 2015. Utfallet av incitamentsprogrammet är för 2014 och 2015 maximerat till ett belopp per år motsvarande 1,44 månadslöner för VD och övriga ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet. · · Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Bolagets innehav av egna aktier får högst uppgå till 10 procent av det totala antalet aktier.

· Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 936.530 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut innebär detta cirka 9 % utspädning av kapitalet och röstetalet.

· Probis valberedning ska bestå av tre ägarrepresentanter och stämman omvalde Ragnhild Wiborg (Consepio) (sammankallande) och Anders Olsson (Skånemejerier). Till ny ledamot av valberedningen utsågs Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet).

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


För ytterligare information, kontakta: Per Lundin, styrelseordförande, tel. +46 705 74 11 71, e-post: per.lundin@transit.se (per.lundin@transit.se) Michael Oredsson, VD, Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se)

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2010 var 81,1 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF