Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi inleder återköp av egna aktier

08:45 / 7 March 2011 Probi Press release

Styrelsen i Probi AB har fattat beslut om att inleda återköp av egna aktier i enlighet med årsstämmans beslut.

Probis årsstämma den 22 april 2010 bemyndigade styrelsen att genomföra återköp av egna aktier. Årsstämmans bemyndigande innebär att förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Syftet med Probis förvärv av egna aktier är att bidra till ett ökat aktieägarvärde och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Bemyndigandet gäller fram till årsstämman 2011.

Styrelsen har beslutat att genomföra återköp av högst 150 000 aktier, till ett maximalt belopp om 8 miljoner kronor. Förvärv kommer att ske över NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som ligger inom det vid varje förvärstillfälle registrerade kursintervallet.

Det totala antalet aktier i Probi uppgår till 9 365 300 och ett förvärv av 150 000 aktier motsvarar 1,6 procent av det totala antalet utestående aktier. Probi äger för närvarande inga egna aktier.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Per Lundin, styrelseordförande, mobil: 070-574 11 71, e-post: per.lundin@transit.se (per.lundin@transit.se)

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2010 var 81,1 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF