Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

15:45 / 29 March 2011 Probi Press release

Årsstämma i Probi AB (publ) hålls torsdagen den 28 april 2011 kl.15.00, Edison Park, Emdalavägen 16, Lund. Anmälan om deltagande i stämman ska göras senast onsdagen den 20 april 2011 kl. 16.00.Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 20 april 2011, dels senast onsdagen den 20 april 2011 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 20 april 2011. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Probi AB (publ), Ideon, 223 70 Lund, via e-post till eller per telefon 046-286 89 70. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.probi.se.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Probi AB 2011

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Michael Oredsson, VD, Probi, tel. +46 46 286 89 23 eller mobil +46 707 18 89 30 e-post: michael.oredsson@probi.se (michael.oredsson@probi.se) Niklas Brandt, CFO, Probi, tel. +46 46 286 89 26 eller mobil +46 706 62 98 83 e-post:  niklas.brandt@probi.se

OM PROBI Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forsknings-områdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2010 var 81,1 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 200 aktieägare. Läs mer på www.probi.se (http://www.probi.se/).

Show as PDF