Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2010

17:15 / 22 April 2010 Probi Press release

På Probis årsstämma den 22 april beslutades bland annat följande:

  • Årsstämman fastställde årsredovisning samt beviljade styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2009 med 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 27 april 2010.
  • Styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Omval gjordes av styrelseledamöterna Annika Espander, Hilde Furberg, Mats Lidgard och Per Lundin samt nyval av Bengt Nilsson och Jan Nilsson i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseordförande utsågs Per Lundin.
  • Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 700.000 kr, varav 200.000 kr till ordföranden och 100.000 till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.
  • Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
  • Bolagsordningen ändrades så att kallelse till bolagsstämma ska göras i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Bolagets innehav av egna aktier får högst uppgå till 10 procent av det totala antalet aktier.
  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 936.530 aktier. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut innebär detta cirka 9 procent utspädning av kapitalet och röstetalet.
  • Probis valberedning ska bestå av fyra ägarrepresentanter och stämman omvalde Lars Gatenbeck (ordförande), Göran Molin, Anders Olsson och Ragnhild Wiborg.Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se.

Per Lundin, styrelseordförande, telefon: 0705-74 11 71 e-post: per.lundin@transit.se Michael Oredsson, verkställande direktör, telefon: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30 e-post: michael.oredsson@probi.se

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom segmenten functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2009 var 65,5 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF