Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2009

17:30 / 6 May 2009 Probi Press release

Årsstämma har hållits i Probi AB den 6 maj 2009, i närvaro av cirka 55 aktieägare.

Till ordförande vid stämman valdes Peter Oscarsson från Advokatfirman Vinge.

Till styrelseledamöter omvaldes Hilde Furberg, Mats Lidgard och Hans Wigzell. Till styrelseledamöter nyvaldes Per Lundin (Director Sales på Kraft Nordic), Annika Espander Jansson (VD Esperio AB) samt Jan Barchan (VD Briban Invest). Till styrelseordförande utsågs Per Lundin.

Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2008.

Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 700.000 kr, varav 200.000 kr till ordföranden och 100.000 till var och en av de övriga ledamöterna.

Verkställande direktör Michael Oredsson redogjorde för Probis verksamhet under räkenskapsåret 2008.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Lars Gatenbeck, ordförande i valberedningen, redogjorde för arbetet inför årsstämman 2009. Årsstämman beslutade att Probi ska ha en valberedning bestående av fyra ägarrepresentanter och omvalde Lars Gatenbeck och Anders Olsson samt nyvalde Göran Molin och Ragnhild Wiborg.

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se.

För ytterligare information, kontakta: Per Lundin, styrelseordförande, telefon: 0705-74 11 71 e-post: Michael Oredsson, verkställande direktör, telefon: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30 e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF