Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Valberedningens förslag inför årsstämma den 6 maj 2009

11:30 / 23 April 2009 Probi Press release

Bolagets valberedning, vilken bestått av Lars Gatenbeck, ordförande (GZ Group), Anders Olsson (Skånemejerier) och Kåre Larsson, har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12-14 och 16 enligt föreslagen dagordning:

Ordförande vid stämman: advokat Peter Oscarsson Styrelseledamöter: omval av Mats Lidgard, Hilde Furberg och Hans Wigzell samt nyval av Per Lundin, Annika Espander Jansson och Jan Barchan. Lars Backsell och Lena Åsheim har avböjt omval. Styrelseordförande: Per Lundin Styrelsearvode: 700.000 kronor, varav 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kr vardera till övriga ledamöter. Valberedning: Aktieägarna Skånemejerier, Consepio och H&B Capital har föreslagit att årsstämman utser en valbered¬ning, bestående av fyra ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter av valberedningen föreslås Lars Gatenbeck (sammankallande), (GZ Group), Anders Olsson (Skånemejerier), Ragnhild Wiborg (Consepio) och Göran Molin (Professor i livsmedelshygien vid Lunds Universitet och tillhörde den grupp av forskare som startade Probi AB.). Kåre Larsson har avböjt omval.

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter:

Per Lundin Född 1947. Director Sales, Kraft Foods Nordic. Tidigare bland annat VD Arvid Nordquist. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot DLF (Dagligvaruleverantörernas Förbund) samt Kraft Foods landsbolag i Sverige, Danmark och Finland.  

Annika Espander Jansson Född 1964. VD Esperio AB. Tidigare bland annat Managing Partner Catella Healthcare, Head of Equity and Credit Research SHB, Sector Head Healthcare Enskilda Securities. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Millicore AB, Stille AB, Attana AB och Cellartis AB.

Jan Barchan Född 1946. VD Briban Invest. Tidigare bland annat VD AudioDev AB. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AudioDev AB och connectBlue AB. Styrelseledamot i Studsvik AB och Arcam AB.

Samtliga föreslagna nya styrelseledamöter anses vara oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare. Ingen av dem äger aktier eller andra finansiella instrument i Probi.

Presentation av de ledamöter som förslås för omval finns i Årsredovisning 2008 på sidan 49 samt på bolagets hemsida www.probi.se

För mer information kontakta: Lars Gatenbeck, valberedningens ordförande, 070-535 44 44, e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling av effektiv och väldokumenterad probiotika. Forskningsområdena är: mage och tarm, immunförsvar, metabola syndromet samt stress och återhämtning. Probis kunder är ledande företag inom affärsområdena functional food och kosttillskott. Totala intäkter 2008 var 69,4 miljoner SEK, varav merparten utgjordes av royaltyintäkter. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF