Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Fortsatt stark tillväxt, ökade marknadsandelar och vändning till vinst

08:15 / 13 February 2008 Probi Press release

Probi AB (publ) Org nr 556417-7540

Bokslutskommuniké 2007

Helåret

 • Nettoomsättningen ökade 17 % till 43,6 MSEK (37,2). Fjolårssiffran inkluderade en engångsbetalning om 8,7 MSEK. Rensat för engångsbetalningen var ökningen 53 %.
 • Inom Functional Food ökade nettoomsättningen 6 % till 35,7 MSEK (33,6). Rensat för engångsbetalningen var tillväxten 44 %. Inom Kosttillskott ökade nettoomsättningen 94 % till 8,9 MSEK (4,6).
 • Resultat per aktie för året uppgick till 2,62 SEK (-0,52) och till 2,11 SEK (0,03) fjärde kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 17,8 miljoner SEK (-3,1). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 47,4 miljoner SEK (34,4).
 • Probis probiotika är under lansering i sammanlagt femton länder, inklusive USA, Indien och Kina. Fjärde kvartalet
 • Nettoomsättningen var 13,0 MSEK (17,0). Rensat för engångsbetalningen ökade nettoomsättningen 57 %, vilket var drygt 20 % högre än tidigare högstanotering.
 • Inom Functional Food var nettoomsättningen 11,1 MSEK (16,0). Rensat för engångsbetalningen var tillväxten 55 %. Inom Kosttillskott ökade nettoomsättningen 59 % till 2,3 MSEK (1,6).
 • Rörelseresultat ökade till 1,2 miljoner SEK (0,1).
 • Resultat efter skatt ökade till 19,7 MSEK (0,3). Resultatet inkluderar en skatteintäkt på 18,1 MSEK som hänförs till en uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag.
 • Resultat per aktie ökade till 2,11 SEK (0,03).
 • Probis partner Institut Rosell tecknade avtal med Merck om kosttillskottsförsäljning i Chile. Efter periodens utgång
 • Amerikanska NextFoods inledde under januari testlansering av ”fruktshots” under varumärket Verb Good Belly i USA. Arbetet löper enligt plan med omfattande lansering och marknadsinvesteringar i år.
 • Försäljningsrekord för ProViva under januari.
 • Probi initierade en ny probiotikastudie för att följa upp tidigare positiva kliniska resultat som bland annat visade på en allmän reduktion av förkylningssymptom.
 • Universitetssjukhuset i Maastricht har tillfälligt avbrutit en studie med Probis probiotika för att inhämta ytterligare underlag. Studien ska undersöka om antibiotika rutinmässigt krävs i förebyggande syfte.
 • Såväl resultat som kassaflöde från den löpande verksamheten kommer att vara positivt 2008.

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se. =========================================================== För ytterligare information kontakta: Michael Oredsson, vd Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se Per-Ola Forsberg, CFO, vice vd Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84, e-post: per-ola.forsberg@probi.se

Show as PDF