Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2007

16:50 / 8 May 2007 Probi Press release

Årsstämma har hållits i Probi AB den 8 maj 2007, i närvaro av cirka 60 aktieägare.

Till ordförande vid stämman valdes Peter Oscarsson från Advokatfirman Vinge.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Zakrisson, Mats Lidgard, Hilde Furberg och Lars Backsell. Till styrelseledamöter nyvaldes Knut Wigzell, professor i immunologi vid Karolinska Institutet, samt Ola Erici, VD för Skånemejerier. Peter Zakrisson valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 650.000 kr, varav 150.000 kr till ordföranden och 100.000 till var och en av de övriga ledamöterna.

Styrelseordförande Peter Zakrisson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året. Tf verkställande direktören Rolf Bjerndell redogjorde för Probis verksamhet under räkenskapsåret 2006.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Lars Gatenbeck, ordförande i valberedningen, redogjorde arbetet inför årsstämman 2007. Årsstämman beslutade att Probi ska ha en valberedning bestående av tre ägarrepresentanter och omvalde Lars Gatenbeck, Jan Persson samt nyvalde Kåre Larsson.

Tf verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.se.

För ytterligare information, kontakta: Peter Zakrisson, styrelseordförande, telefon 0709-50 96 20 e-post: Rolf Bjerndell, tf vd, telefon: 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09 e-post:

Om Probi Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF