Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2007.01.01 - 2007.03.31

08:21 / 25 April 2007 Probi Press release

  • Probis nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 9,4 miljoner SEK (6,4), en ökning med 47 procent (-12). Tillväxten inom affärsområdet Functional Food var under perioden 33 procent (-14) respektive 135 procent (0) inom affärsområde Kosttillskott.
  • Resultat efter skatt var positivt och uppgick till 1,0 miljoner SEK (-2,6). Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (-0,28).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 8,6 miljoner SEK (-1,0). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 39,4 miljoner SEK (38,1).
  • Probis partner Institut Rosell tecknade kosttillskottsavtal för den kinesiska marknaden med det ledande inhemska hälsokostföretaget Biostime Inc., med planerad lansering i Kina under våren.
  • Efter periodens utgång har Probi tecknat ett licensavtal med ett välrenommerat europeiskt livsmedelsföretag. Avtalet ger företaget ensamrätt att sälja produkter som innehåller en av Probis bakterier som hittills inte har kommersialiserats. Företaget önskar att förbli anonymt tills produkten lanseras, vilket förväntas ske i slutet av 2007.
  • Efter periodens utgång har Institut Rosell tecknat avtal om lansering av kosttillskott med Probis probiotika i Grekland, Tjeckien och Slovakien. Lanseringarna kommer att ske under hösten.
  • Probi bedömer att såväl resultat som kassaflöde från den löpande verksamheten kommer att vara positivt under 2007.

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se. ================================================================== För ytterligare information kontakta: Rolf Bjerndell, tf vd Probi, telefon: 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09 e-post: rolf.bjerndell@probi.se Per-Ola Forsberg, CFO, vice vd Probi, telefon: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84 e-post: per-ola.forsberg@probi.se --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Show as PDF