Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Bokslutskommuniké 2006.01.01 - 2006.12.31

08:34 / 14 February 2007 Probi Press release

Aktuell rapportperiod 2006.10.01 – 2006.12.31

  • Probis nettoomsättning uppgick under året till 37,2 miljoner SEK (27,2), en ökning med 37 procent (-14). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet var 17,0 miljoner SEK (6,0), varav 8,7 miljoner SEK är hänförbara till ersättning från Danoneavtalet. Under året ökade royalty-intäkterna från ProViva-fruktdrycker med 21 procent och fjärde kvartalet var ökningen hela 40 procent (9). Intäkterna inom Kosttillskott ökade under året med 30 % till 4,6 miljoner SEK (3,5).
  • Resultat efter skatt förbättrades till -4,8 miljoner SEK (-8,8) för helåret och till 0,3 miljoner SEK för kvartalet (-3,4). Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (-0,94) och under kvartalet till 0,03 SEK (-0,36).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under året till -3,1 miljoner SEK (-4,9). Förändringen av likvida medel var under året -5,3 miljoner SEK (-7,2). Likvida medel vid periodens utgång var 34,4 miljoner SEK (39,7). Betalningen från Danone har erhållits efter periodens utgång.
  • Probi har tecknat avtal om att sälja sin probiotika i form av kosttillskott under varumärket Metagenics, som är USA:s ledande varumärke för kosttillskott inom hälsovården. Produkten baseras på Probis bakterie Lp299v och lansering väntas ske under första halvåret 2007.
  • De välrenommerade läkemedelsföretagen Merckle Recordati och Ferring Pharmacuticals har var för sig tecknat avtal med Institut Rosell som ger dem ensamrätt att sälja ett kosttillskott som bygger på Probis bakterie Lp299v på den tyska respektive den kanadensiska marknaden. Lansering på respektive marknad beräknas ske under våren 2007.
  • Det ledande kinesiska hälsokostföretaget BiosTime har efter periodens utgång tecknat ett distributionsavtal med Institut Rosell som ger ensamrätt att sälja kosttillskott innehållande Probis bakterie Lp299v på den kinesiska marknaden. Lansering beräknas ske under våren 2007.

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se. ================================================================== För ytterligare information kontakta: Rolf Bjerndell, tf verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 23 eller 0705-15 30 09 e-post: rolf.bjerndell@probi.se Per-Ola Forsberg, CFO, vice verkställande direktör Probi, telefon: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84 e-post: per-ola.forsberg@probi.se --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Show as PDF