Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2007.01.01 - 2007.09.30 Aktuell rapportperiod 2007.07.01 – 2007.09.30

08:16 / 25 October 2007 Probi Press release

  • Probis nettoomsättning uppgick under delåret till 30,6 miljoner SEK (20,3), en ökning med 51 procent (-5). Tillväxten inom affärsområdet Functional Food under delåret var 40 procent (-8) respektive 117 procent (17) inom affärsområde Kosttillskott. Nettoomsättningen under tredje kvartalet var 10,4 miljoner SEK (6,9). Tillväxten under tredje kvartalet var 43 procent (-1) inom Functional Food och 104 procent (0) inom kosttillskott.
  • Resultat efter skatt för delåret var fortsatt positivt och uppgick till 4,8 miljoner SEK (-5,1). Även under tredje kvartalet förbättrades resultatet efter skatt till 2,9 miljoner SEK (-0,9).
  • Resultat per aktie för delåret uppgick till 0,51 SEK (-0,55) och under tredje kvartalet till 0,31 SEK (-0,10).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten under delåret förbättrades till 15,6 miljoner SEK (-1,8). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 45,5 miljoner SEK (36,7).
  • Probi har under september tecknat ett licensavtal med NextFoods för den amerikanska marknaden. Ett sortiment ”fruktshots” kommer att lanseras med omfattande marknadsinvesteringar under våren 2008.
  • Probi har genomfört en placebo-kontrollerad studie där en kombination av en av företagets patenterade Lactobacillus plantarum och en Lactobacillus paracasei stam visade effekt på immunsystemet, vilket bland försökspersonerna ledde till en allmän reduktion av förkylnings-symptom.
  • Probis partner Institut Rosell har tecknat ytterligare ett avtal i Indien om försäljning av kosttillskott. Ranbaxy Pharmaceuticals lanserar kosttillskottet bland magspecialister under hösten.
  • Efter periodens utgång har Probis partner Institut Rosell startat leverans av kosttillskott som bygger på Probis bakterie Lp299v till läkemedelsföretaget Merck i Chile.
  • Probis bedömning kvarstår att såväl resultat som kassaflöde från den löpande verksamheten kommer att vara positivt under 2007.

Probi är en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är noterad på The Nordic Exchange. Mer information finns på www.probi.se. =========================================================== För ytterligare information kontakta: Michael Oredsson, vd Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0707-18 89 30, e-post: michael.oredsson@probi.se Per-Ola Forsberg, CFO, vice vd Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0733-44 83 84, e-post: per-ola.forsberg@probi.se

Show as PDF