Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Delårsrapport 2006.01.01 - 2006.06.30

08:42 / 25 July 2006 Probi Press release

Aktuell rapportperiod 2006.04.01 – 2006.06.30

  • Probis nettoomsättning uppgick under delåret till 13,4 miljoner SEK (14,4), nettoomsättningen under andra kvartalet var 7,0 miljoner SEK (7,0). Royaltyintäkterna från Skånemejeriers ProViva-fruktdrycker ökade med 11 procent och intäkterna inom Kosttillskott ökade med 28 procent under första halvåret.
  • Resultat efter skatt uppgick till -4,2 miljoner SEK (-4,3). Resultatet efter skatt under andra kvartalet förbättrades till -1,6 miljoner SEK (-3,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,46) och under kvartalet till -0,17 SEK (-0,33).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under delåret till -1,9 miljoner SEK (-3,1). Likvida medel vid periodens utgång var 36,8 miljoner SEK (43,3).
  • Läkemedelsföretaget Merck KgaA har efter periodens utgång tecknat ett distributionsavtal som ger ensamrätt att sälja kosttillskott innehållande Probis bakterie Lp299v på den svenska, norska och finska marknaden. Lansering beräknas ske vid årsskiftet.
  • Probi har efter periodens utgång initierat en diskussion med Danone för att frigöra vissa marknader och produktområden som inte omfattas av Danones nuvarande lanseringsplaner. Probi får därigenom möjlighet att inleda samarbeten med nya partners så att bolaget på bästa sätt kan tillvarata den fulla kommersiella potentialen i Lp299v.

Probi är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se. ================================================================== För ytterligare information kontakta: Per Bengtsson, CEO, Probi AB. Telefon 046-286 89 20, 0734-47 41 28. E-post: per.bengtsson@probi.se Probi AB, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund

Show as PDF