Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Förslag beträffande Probis styrelse och nomineringskommitté

11:20 / 10 April 2006 Probi Press release

Nomineringskommittén, bestående av Lars Gatenbeck, Jan Persson och Carl Henrik Shah, föreslår omval av Peter Zakrisson, Mats Lidgard, Hilde Furberg och Göran Molin. Berthold Lindqvist och Rolf Bjerndell har avböjt omval. Nomineringskommitténs förslag till ersättare är Lars Backsell, VD för Recip AB, samt Rolf Trulsson, VD för Skånemejerier. Vidare föreslås Peter Zakrisson väljas till ordförande. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 30 procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslaget till ny styrelse.

Lars Backsell, som är 54 år, har byggt upp Recip AB till ett av Sveriges ledande läkemedelsföretag. Han var innan dess verksam inom Pharmaciakoncernen i olika chefsbefattningar. Rolf Trulsson är 64 år och har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar i Skånemejerier.

Inför bolagsstämmans val av medlemmar till Probis nomineringskommitté föreslås följande personer: • Lars Gatenbeck, sammankallande, Med Dr, VD GZ Group som förvaltar H&B Capital • Jan Persson, chef för affärsområde Marknad på Skånemejerier • Carl-Henrik Shah, representant för mindre aktieägare

Dessutom föreslår nomineringskommittén att oförändrat styrelsearvode skall utgå med 650.000 kronor att fördelas inom styrelsen.

Den fullständiga kallelsen till den ordinarie årsstämman i Probi AB bifogas nedan.

För mer information vänligen besök www.probi.se eller kontakta: Peter Zakrisson, styrelseordförande för Probi AB (publ), tel: 0709 50 96 20

Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF