Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Bokslutskommuniké 2005.01.01 - 2005.12.31

08:41 / 15 February 2006 Probi Press release

Aktuell rapportperiod 2005.10.01 – 2005.12.31

  • Probis nettoomsättning uppgick under året till 27,2 miljoner SEK (31,6), under fjärde kvartalet var nettoomsättningen 6,0 miljoner SEK (7,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,8 miljoner SEK (-6,7). Resultat efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -3,4 miljoner SEK (-3,4).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,94 SEK (-0, 71) och under kvartalet till -0,36 SEK (-0,36).
  • Kassaflödet uppgick under året till -7,2 miljoner SEK (26,8). Likvida medel vid periodens utgång var 39,7 miljoner SEK (46,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,9 miljoner SEK (-3,8).
  • Danone har under året gjort fler och mer omfattande konsumentundersökningar än tidigare planerat, som en följd av att bolaget nu arbetar efter inriktningen att lansera en produkt under ett av sina ledande varumärken.
  • Probis licenstagare inom Kosttillskott Institut Rosell har under hösten lanserat kosttillskott i Europa vilket resulterat i en försäljningsuppgång med 55% inom affärsområdet jämfört med fjolåret.
  • Probi har under året presenterat två studier som tyder på att bolagets probiotika dels effektiviserar järnupptagningsförmågan samt dels stimulerar olika funktioner i immunsystemet. Studierna av immunsystemet tyder på att infektionsförsvaret stärks samt att skyddet förstärks mot autoimmuna sjukdomar, exempelvis diabetes typ 1.

Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se. ================================================================== För ytterligare information kontakta: Per Bengtsson, CEO, Probi AB. Telefon 046-286 89 20, 0734-47 41 28. E-post: per.bengtsson@probi.se Probi AB, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Show as PDF