Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis bolagsstämma 2005

08:29 / 11 May 2005 Probi Press release

Ordinarie bolagsstämma har hållits i Probi AB den 10 maj 2005, i närvaro av cirka 70 aktieägare.

Till ordförande vid stämman valdes Peter Oscarsson från Advokatfirman Vinge.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Zakrisson, Rolf Bjerndell, Mats Lidgard, Berthold Lindqvist och Göran Molin, samt nyvaldes Hilde Furberg. Peter Zakrisson valdes till styrelsens ordförande. Hilde Furberg är chef för det amerikanska bioteknikbolaget Genzymes nordiska verksamhet. Hon är 46 år och har tidigare haft en rad befattningar inom Baxter, bland annat som affärsutvecklingschef och produktchef samt svarat för försäljningen till den nordiska sjukhussektorn. Furbergs erfarenhet kommer att tillföra viktig kompetens inom området klinisk nutrition.

Bolagsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2004.

Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 650.000 kr, varav 150.000 kr till ordföranden och 100.000 kr till var och en av de övriga ledamöterna.

Verkställande direktören Per Bengtsson redogjorde för Probis verksamhet under räkenskapsåret 2004 och styrelseordförande Peter Zakrisson redogjorde därefter för styrelsens arbete under det gångna året.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

Lars Gatenbeck, ordförande i nomineringskommittén, redogjorde för kommitténs arbete inför bolagsstämman 2005. Bolagsstämman beslutade att Probi ska ha en nomineringskommitté bestående av tre ägarrepresentanter och omvalde Lars Gatenbeck, Jan Persson och Carl Henrik Shah.

Verkställande direktörens presentation finns tillgänglig på www.probi.se.

För ytterligare information, kontakta: Peter Zakrisson, Styrelseordförande, telefon 0709-509620 Per Bengtsson, Verkställande direktör, telefon: 046-286 89 23 eller 073-447 41 28 e-post:

Om Probi Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF