Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Förslag beträffande Probis styrelse och nomineringskommitté

08:35 / 3 May 2005 Probi Press release

I enlighet med vad som angivits i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2004 informeras härmed om förslag beträffande Probis styrelse och nomineringskommitté.

Nomineringskommittén, bestående av Lars Gatenbeck, Jan Persson och Carl Henrik Shah, föreslår omval av Peter Zakrisson, Rolf Bjerndell, Mats Lidgard, Berthold Lindqvist och Göran Molin. Birgit Stattin-Norinder har undanbett sig omval. Nomineringskommitténs förslag till ersättare är Hilde Furberg, idag chef för amerikanska bioteknikbolaget Genzymes nordiska verksamhet. Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 39 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja förslaget till ny styrelse.

Hilde Furberg, som är 46 år, har lång erfarenhet från Baxter bland annat som affärsutvecklingschef och produktchef och har svarat för försäljningen till den nordiska sjukhussektorn. Hon har också varit verksam i Pharmalink. Furberg har medicinteknisk utbildning från Oslo Universitet. ”Vi har sökt efter en ledamot med tydligt affärsfokus och erfarenhet från klinisk nutrition”, säger Lars Gatenbeck i Probis nomineringskommitté. ”Just dessa egenskaper besitter Hilde Furberg, och vi tror att Probi får god nytta av hennes erfarenheter vid den fortsatta kommersialiseringen av bolagets forskning.”

Inför bolagsstämmans val av medlemmar till Probis nomineringskommitté föreslås följande personer: • Lars Gatenbeck, Med Dr, VD GZ Group som förvaltar H&B Capital • Jan Persson, chef för affärsområde Marknad på Skånemejerier • Carl-Henrik Shah

Dessutom föreslår nomineringskommittén att styrelsearvode skall utgå med 650.000 kronor att fördelas inom styrelsen.

För mer information vänligen besök www.probi.se eller kontakta: Peter Zakrisson, styrelseordförande för Probi AB (publ), tel: 0709 50 96 20

Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se.

Show as PDF