Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Bokslutskommuniké 2004.01.01 - 2004.12.31

09:03 / 15 February 2005 Probi Press release

Aktuell rapportperiod: 2004.10.01 – 2004.12.31

  • Probis nettoomsättning ökade under året till 31,6 miljoner SEK (27,5), en förbättring med 15% (5). Under fjärde kvartalet var nettoomsättningen 7,2 miljoner SEK (8,0).
  • Bolagets resultat efter skatt för året uppgick till -7,4 miljoner SEK (-8,2). Under fjärde kvartalet var bolagets resultat efter skatt –3,6 miljoner SEK (0,3).
  • Resultat per aktie för helåret uppgick till -0,79 SEK (-0,99). För fjärde kvartalet uppgick resultat per aktie till -0,38 SEK (0,03).
  • Probis kassaflöde för helåret uppgick till 26,8 miljoner SEK (0,8). Likvida medel vid årets utgång var 46,9 miljoner SEK (20,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,8 miljoner SEK (3,4) under året.
  • Probis licenstagare Danone har under den aktuella rapportperioden tagit fram produktlösningar innehållande Probis probiotika. Marknadskonceptet utformas för närvarande och planering av lansering pågår.
  • Probis samarbetspartner Institut Rosell har under den aktuella rapportperioden tecknat ett första distributionsavtal och deras första produkt med Probis probiotika har lanserats.
  • Probi har under den aktuella rapportperioden genomfört en nyemission om 37,1 miljoner SEK samt en omvänd split. Probis aktie noterades den 2 december 2004 på Stockholmsbörsens O-lista.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för året 2004.

Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Bolagets forskning bedrivs kring levande mikroorganismer med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. De huvudsakliga forskningsområdena är: Mage och tarm, Immunförsvar, Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom samt Stress och återhämtning. Probis affärskoncept bygger på att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd, vilket ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Probis kunder utgörs av ledande företag inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Bolaget har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Idag arbetar Probi med fyra licenstagare: Danone, Skånemejerier, Institut Rosell och Health World. Den globala marknaden för probiotiska produkter visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om probiotikans nytta, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är de främsta trenderna som gynnar Probi. Probis aktie är sedan december 2004 noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på www.probi.se. ==================================================================För ytterligare information kontakta: Per Bengtsson, Verkställande Direktör, Probi AB. Telefon 046-286 89 20, 0734-47 41 28. E-post: per.bengtsson@probi.se Probi AB, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund

Show as PDF