Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi noteras på Stockholmsbörsens O-lista

08:18 / 8 November 2004 Probi Press release

Probi noteras på Stockholmsbörsens O-lista · Totalt omfattar erbjudandet högst 1 714 200 aktier, motsvarande cirka 18 procent av antalet aktier och röster i Probi. · Erbjudandet omfattar högst 1 142 800 nyemitterade aktier och högst 571 400 befintliga aktier. · Förväntat prisintervall efter omvänd split (5:1) 32,50-45,00 SEK (motsvarar 6,50-9,00 SEK före omvänd split). · Erbjudandet motsvarar lägst cirka 56 miljoner SEK och högst cirka 77 miljoner SEK. · Beräknad första handelsdag på Stockholmsbörsens O-lista är den 2 december 2004. · Anmälningsperioden löper den 11 - 24 november 2004. · Probi offentliggör finansiella mål. Mot bakgrund av framgångarna inom Probis affärsområden Functional Food och Kosttillskott samt i syfte att tillvarata Probis framskjutna position har styrelsen för Probi beslutat att genomföra en nyemission samt ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista. Emissionslikviden gör det möjligt för Probi att finansiera och påskynda utveckling och kommersialisering av produktkoncept primärt för Klinisk Nutrition samtidigt som det medför synergier inom övriga affärsområden. I samband med nyemissionen kommer även befintliga aktier säljas för att ytterligare bredda ägandet, skapa en mer diversifierad aktieägarstruktur och därigenom skapa bättre förutsättningar för en likvid handel i bolagets aktier. "Att vi ansöker om att notera Probis aktier på Stockholmsbörsens O-lista är ett naturligt steg i vår långsiktiga strategi. Vi har idag en ledande position inom probiotisk forskning och utveckling. Efter tecknandet av viktiga avtal inom affärsområdena Functional Food och Kosttillskott under 2003 kommer vi inom kort att etablera våra probiotiska produktkoncept för sjukvården. För att effektivt tillvarata vår framskjutna position är det angeläget att vi påskyndar utvecklingen och kommersialiseringen främst inom affärsområdet Klinisk Nutrition. Det kräver ett kapitalskott vilket är anledningen till nyemissionen och att vi nu tar steget till Stockholmsbörsen.", säger Per Bengtsson, verkställande direktör för Probi. Probi i korthet Probi grundades 1991 och är idag en ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling. Probis affärsmodell bygger på att patentera, dokumentera och producera probiotiska bakterier och produktkoncept. Bolagets erbjuder licenser till kunder inom marknadsområdena functional food, kosttillskott och klinisk nutrition. Probi har sedan mitten av 1990-talet löpande intäkter från kommersialiserade produkter. Probis strategi är att erbjuda effektiva och väldokumenterade probiotiska produktkoncept med omfattande patentskydd. Detta ger möjlighet till betydligt högre royaltynivåer än för branschen som helhet. Bolagets ambition att teckna avtal med väletablerade aktörer med starka varumärken, en bred geografisk täckning samt gedigen kunskap inom specifika områden. Den globala marknaden för probiotiska produkter är fortfarande relativt outvecklad men visar en god underliggande tillväxt. Nya insikter om nyttan med probiotika, ett allt större hälsointresse samt myndigheternas ökade dokumentationskrav och regleringar är trender som gynnar Probi. Probi har idag fyra licenstagare, Danone och Skånemejerier inom affärsområdet Functional Food samt Institut Rosell och Health World inom Kosttillskott. De exklusiva avtalen med Danone och Institut Rosell väntas innebära betydande royaltyintäkter framgent. Probi ämnar även teckna avtal på marknaden för klinisk nutrition där bolaget idag har ett produktkoncept som ligger i sen utvecklingsfas. Probis nettoomsättning under årets första nio månader 2004 uppgick till 24,4 (19,4) miljoner SEK. Under perioden 2001-2003 visade Probi en årlig genomsnittlig tillväxttakt i rörelsens nettoomsättning om drygt 20 procent. Bolagets rörelseresultat nio månader 2004 uppgick till -4,1 (-8,7) miljoner SEK. Probis aktie har sedan december 1998 varit noterad på NGM Equity. Offentliggörande av finansiella mål givet notering på Stockholmsbörsens O-lista Givet kommande lyckade produktlanseringar inom Probis affärsområden, det rådande marknadsläget för probiotiska produkter samt Probis framskjutna marknadsposition har styrelsen fastslagit följande finansiella mål: Tillväxt: Det är styrelsens bedömning att den organiska nettoomsättningstillväxten under kommande 5-årsperiod skall uppgå till i genomsnitt minst 25 procent per år. Rörelsemarginal: Det är styrelsens bedömning att Probis rörelsemarginal exklusive FoU-kostnader efter lyckade lanseringar skall uppgå till lägst 60 procent. FoU-kostnader skall efter en femårsperiod inte överstiga 30 procent av intäkterna. Resultat före skatt: Det är styrelsens bedömning att Probi senast inom en treårsperiod kommer att generera positivt helårsresultat. Långsiktigt bedöms nettomarginalen före skatt att överstiga 25 procent. Kassaflöde : Det är styrelsens bedömning att Koncernens kassaflöde ska vara positivt om tre år och att det från den tidpunkten bör uppgå till minst 50 procent av rörelseresultatet. Skuldsättning: Det är styrelsens bedömning att Probis verksamhet under den närmaste treårsperioden ska finansieras med eget kapital. Utdelningspolicy: Förutsatt att Probi uppnått en lämplig kapitalstruktur och andra finansiella mål bedöms kunna upprätthållas, är det styrelsens uppfattning att bolaget ska lämna en utdelning om 30-50 procent av Koncernens resultat efter skatt till aktieägarna. Fakta om erbjudandet Totalt omfattar erbjudandet högst 1 714 200 aktier motsvarande cirka 18 procent av antalet aktier och röster i bolaget efter nyemissionen. Erbjudandet utgörs av en nyemission om högst 1 142 800 aktier och en försäljning av befintliga aktier från säljande aktieägare om högst 571 400 aktier. Givet att nyemissionen fulltecknats innebär detta en utspädning om högst 12,2 procent. Värdet av erbjudandet uppgår till lägst cirka 56 miljoner och högst cirka 77 miljoner SEK före emissionskostnader givet att erbjudandet fulltecknas. Bolagets kostnader i samband med nyemissionen och noteringen kommer att uppgå till cirka 6 miljoner SEK. Försäljning av befintliga aktier kommer att genomföras endast i den utsträckning samtliga nyemitterade aktier har tecknats till fullo. För att uppnå en marknadsmässig prissättning på de aktier som utbjuds till försäljning i erbjudandet kommer teckningskursen per aktie bestämmas genom en form av anbudsförfarande till institutionella investerare och förväntas komma att fastställas inom intervallet 32,50-45,00 SEK (motsvarar 6,50-9,00 SEK före omvänd split). Teckningskursen kommer inte att överstiga 45,00 SEK (motsvarar 9,00 SEK före omvänd split). Bolagets huvudaktieägare, de säljande aktieägare, alla styrelseledamöter samt alla ledande befattningshavare (som tillsammans representerar 43,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget förutsatt att erbjudandet fulltecknas) har förbundit sig att inte avyttra aktier under en period om nio månader efter första noteringsdag utan att i förväg ha erhållit skriftlig medgivande av Hagströmer & Qviberg Fondkommission. Hagströmer & Qviberg Fondkommission agerar som bolagets finansiella rådgivare i samband med erbjudandet. Prospektet och anmälningssedeln tillhandahålles hos Probi (Sölvegatan 41, SE-223 70 Lund) samt hos Hagströmer & Qviberg Fondkommission (Emissionsavdelningen/Probi, Norrlandsgatan 15 D, SE-103 71 Stockholm). Prospektet och anmälningssedeln kommer även att finnas tillgängliga på Hagströmer & Qvibergs hemsida (www.hagqvi.com) och på Probis hemsida (www.probi.se) samt kan beställas på telefon 08-700 00 10. Händelser i samband med notering på Stockholmsbörsens O-lista Avnotering NGM Equity: Probis aktie har sedan december 1998 varit noterad på NGM Equity. Bolaget hade per den 30 september 2004 cirka 4 900 aktieägare. Under förutsättning att en notering på Stockholmsbörsens O-lista genomförs avser Probis styrelse att avnotera aktien från NGM Equity. Detta förväntas ske vid anmälningsperiodens utgång den 24 november 2004. Omvänd split: Före nyemission och notering kommer bolaget att genomföra en omvänd split (5:1), varvid fem aktier om nominellt 1,00 SEK vardera läggs samman till en aktie med ett nominellt värde om 5,00 SEK per aktie. Teoretiskt blir aktiekursen i Probi efter omvänd split fem gånger aktiekursen före omvänd split. Avstämningsdag för omvänd split förväntas bli den 29 november 2004. Preliminär tidsplan Offentliggörande av prospekt: 8 november 2004 Anmälningsperiod: 11 - 24 november 2004 Sista dag för handel på NGM: 24 november 2004 Offentliggörande av teckningskurs: 25 november 2004 Avstämningsdag omvänd split: 29 november 2004 Första handelsdag på Stockholmsbörsens O-lista: 2 december 2004 För ytterligare information kontakta: Per Bengtsson, Verkställande direktör, Tel: 0734-47 41 28 Per-Ola Forsberg, Ekonomi- och Administrativ chef, Tel: 0733-44 83 84 Peter Zakrisson, Styrelseordförande, Tel: 0709-50 96 20 Probi AB, Ideon Gamma 1, 223 70 Lund, Tel: 046-286 89 20 Varken aktierna, eller de betalda och tecknade aktierna i Probi AB är föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige, och har följaktligen inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller utbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Eventuell tvist eller eventuellt krav, av vad slag det vara må, som uppkommer med anledning av innehållet i eller spridningen av detta pressmeddelande och/eller erbjudandet i övrigt samt alla härmed sammanhängande frågor skall exklusivt avgöras av svensk domstol med exklusiv tillämpning av svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20030/wkr0001.pdf

Show as PDF