Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Bokslutskommuniké 2021 (korrigering av utdelning)

08:49 / 10 February 2022 Proact Press release

Stark molnförsäljning och god efterfrågan trots leveransförseningar

Oktober - december 2021
 • Intäkterna minskade med 4 procent till 942 (982) MSEK.
 • Justerad EBITA minskade med 14 procent och uppgick till 56,9 (66,4) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,0 (6,8) procent. Jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet uppgick till -5,8 (-2,8) MSEK hänförligt till förvärvsrelaterade kostnader
 • Resultat före skatt uppgick till 37,4 (50,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 31,0 (40,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,12 (1,43) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 177 (142) MSEK, en ökning med 25 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 327 (289) MSEK, motsvarande en årstakt om 1 307 (1 157) MSEK.
 • Under kvartalet genomfördes förvärvet av ahd i Tyskland vilket stärker Proacts erbjudande inom molntjänster.
Januari - december 2021
 • Intäkterna minskade med 3 procent till 3 525 (3 633) MSEK.
 • Justerad EBITA minskade med 7 procent och uppgick till 204,4 (219,4) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,8 (6,0) procent. Jämförelsestörande poster under 2021 uppgick till -6,9 (-2,8) MSEK hänförligt till förvärvsrelaterade kostnader.
 • Resultat före skatt uppgick till 151,9 (167,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 117,2 (132,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,27 (4.80) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 402 (331) MSEK, en ökning med 22 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 1 194 (1 160) MSEK.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1,50 (1,50) kr per aktie.

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag torsdagen den 10 februari kl. 10:00-11:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTgxNWFiZjktYWE2ZC00MzhlLWFlZjYtOWEwMTZmYjI4OTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7dhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTgxNWFiZjktYWE2ZC00MzhlLWFlZjYtOWEwMTZmYjI4OTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d)

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36

Konferens ID: 948 672 378#

Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-10 08:50 CET.

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/