Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Halvårsrapport, januari - juni 2021

13:00 / 14 July 2021 Proact Press release

Lägre försäljning och god kostnadskontroll

April - juni 2021
 • Intäkterna minskade med 11 procent till 878 (987) MSEK.
 • Justerad EBITA minskade med 18 procent och uppgick till 46,0 (56,3) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,2 (5,7) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 34,0 (40,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 26,3 (31,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 (1,14) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 72 (77) MSEK, en minskning med 7 procent.
 • Under kvartalet annonserades och genomfördes förvärvet av Conoa, ett svenskt snabbväxande företag med specialistkompetens inom molnlösningar.

 

Januari - juni 2021
 • Intäkterna minskade med 3 procent till 1 772 (1 830) MSEK.
 • Justerad EBITA minskade med 11 procent och uppgick till 87,6 (98,9) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,9 (5,4) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 64,8 (73,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 48,8 (57,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,78 (2,09) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 150 (128) MSEK, en ökning med 17 procent.

 

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag, onsdagen den 14 juli 2021 klockan 13:30-14:30.
Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef och Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferens (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNhNDEwZjYtZGY1Zi00N2U5LTlmZjEtNzExN2QwOTI5OTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d)
Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 155 448 593#

Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-14 13:00 CET.

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/