Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

12:30 / 6 May 2021 Proact Press release

Enligt kallelse genomfördes den 6 maj 2021 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).
Stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

På årsstämman fattades följande beslut:
 • Resultat - och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
 • Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53a § ABL godkändes.
 • Fastställande av styrelsens förslag om utdelning om 4,50 kr per aktie för verksamhetsåret 2020. Avstämningsdag för utdelning ska vara den 10 maj 2021 varmed beräknas att utdelning kommer att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 maj 2021.
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
 • Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1 950 000 kr, varav styrelseordföranden erhåller 550 000 kr och övriga ledamöter 250 000 kr vardera. För utskottsarbete utgår totalt 400 000 kronor.
 • Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Följande styrelseledamöter omvaldes
 • Eva Elmstedt (ordförande)
 • Martin Gren
 • Annikki Schaeferdiek
 • Thomas Thuresson
 • Erik Malmberg

 • PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer fram till slutet av årsstämman 2022.

 • Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag. Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 17 personer bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att deltaga i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Prestationsaktieprogrammet följer samma struktur som det prestationsaktieprogram som beslutades vid årsstämman 2020. Efter intjäningsperioden kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att prestationsmålen relaterade till vinst per aktie, omsättning och avkastning på sysselsatt kapital samt vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta högst 41 000 aktier ur bolagets eget innehav. 
 • Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2021.  
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv. 
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på Nasdaq Stockholm. 
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra aktiesplit (uppdelning av aktier) i förhållandet 3:1 varigenom varje existerande aktie delas upp i tre nya aktier samt att ändra bolagets bolagsordning i anledning därav. Avstämningsdag för aktiespliten ska vara den 20 maj 2021. Styrelsen bemyndigades dock att vid behov senarelägga avstämningsdagen.
 • Beslöts, med erforderlig majoritet, att ändra bolagets bolagsordning och införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning.

Anförande med verkställande direktören Jonas Hasselberg finns tillgängligt på Proacts webbplats, www.proact.se (https://www.proact.eu/?lang=sv).

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/