Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Delårsrapport, januari - mars 2021

08:00 / 22 April 2021 Proact Press release

God försäljningstillväxt och strategiskt förvärv i Sverige

Januari - mars 2021
  • Intäkterna ökade med 6 procent till 894 (844) MSEK.
  • Justerad EBITA minskade med 2 procent och uppgick till 41,6 (42,6) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,7 (5,1) procent.
  • Resultat före skatt uppgick till 30,8 (33,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 22,5 (25,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,47 (2,85) SEK.
  • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 78 (51) MSEK, en ökning med 53 procent.
  • Proact toppade listan över leverantörer av konsulttjänster samt infrastruktur och drift i Radars kundundersökning Leverantörskvalitet 2020/21 i Sverige.
Händelser efter kvartalets slut
  • Den 12 april förvärvades Conoa AB med en beräknad årsomsättning om 80 MSEK, till en köpeskilling, på kassa och skuldfri basis, om 105 MSEK.

 

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag, torsdagen den 22 april 2021 klockan 11:00- 12:00.
Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef och Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferens (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjViNWE0ZjUtMmViZS00NGIzLTg2YTctY2M1YmNiMjA1NjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d)
Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 969 573 573#

Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-22 08:00 CET.

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/