Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Bokslutskommuniké 2020

08:00 / 11 February 2021 Proact Press release

Mycket starkt resultat och god utveckling av kontrakterade molntjänster

Oktober - december 2020
 • Intäkterna minskade med 1 procent till 982 (991) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 36 procent och uppgick till 66,4 (48,8) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,8 (4,9) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 50,8 (22,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 40,1 (21,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,28 (2,37) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 142 (97) MSEK, en ökning med 46 procent.
 • Under kvartalet genomfördes förvärvet av Cetus Solutions i Storbritannien, vilket stärker Proacts erbjudande inom moln och arbetsplatstjänster.
 • I november hölls en extra bolagsstämma som beslutade om en utdelning om 2,50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2019. Utdelningen utbetalades under samma månad.
Januari - december 2020
 • Intäkterna ökade med 7 procent till 3 633 (3 408) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 32 procent och uppgick till 219,4 (165,6) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,0 (4,9) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 167,7 (101,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 132,3 (80,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 14,39 (8,75) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 331 (341) MSEK, en minskning med 3 procent.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 4,50 (2,50) kr per aktie.

 

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag, torsdagen den 11 februari kl. 11:00- 12:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef och Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjZDgzZmEtZDhjZC00Y2Q5LWE4ZGYtMWNmZjE3MzMwNTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d)
Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 756 938 75#

Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-11 08:00 CET.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/