Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Halvårsrapport, januari - juni 2020

13:00 / 15 July 2020 Proact Press release

God tillväxt, positiv resultatutveckling och starkt kassaflöde

April - juni 2020
 • Intäkterna ökade med 22 procent till 987 (806) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 53 procent och uppgick till 56,3 (36,7) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,7 (4,6) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 40,1 (22,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 31,3 (12,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,42 (1,40) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 77 (96) MSEK, en minskning med 20 procent.
 • Nya tjänster lanserades inom Proacts molntjänster inklusive Wide Area Network as-a-Service (WANaaS) och Service Management for Public Cloud.
Januari - juni 2020
 • Intäkterna ökade med 7 procent till 1 830 (1 716) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 24 procent och uppgick till 98,9 (79,9) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,4 (4,7) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 73,5 (49,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 57,1 (34,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,27 (3,74) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 128 (157) MSEK, en minskning med 18 procent.

 

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag, onsdagen den 15 juli 2020, kl. 14:00 - 15:00.

Länk till videokonferensen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ1ZTg5OGItMzA2NC00MDUxLTkwNTItNjAxOWVjZWE0YTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d)
Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 205 189 732#

 

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020, kl. 13:00.
 

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/