Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Bokslutskommuniké 2019

08:00 / 6 February 2020 Proact Press release

Stark utveckling av molntjänster, bättre lönsamhet i Nordics men fortsatta utmaningar i West

Oktober - december 2019
 • Intäkterna ökade med 3 procent till 991 (967) MSEK.
 • Justerad EBITA uppgick till 48,8 (57,7) MSEK. Jämförelse-störande poster under fjärde kvartalet uppgick till -11,3 MSEK hänförligt till omorganisation samt förvärvsrelaterade
 • kostnader.
 • Resultat före skatt uppgick till 22,7 (50,3) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultat före skatt till 33,9 (50,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 21,6 (39,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,37 (4,24) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett totalt värde om 97 (176) MSEK, en minskning med 45 procent.
Januari - december 2019
 • Intäkterna ökade med 3 procent till 3 408 (3 318) MSEK.
 • Justerad EBITA uppgick till 165,6 (203,0) MSEK. Jämförelsestörande poster under 2019 uppgick till -31,5 MSEK hänförligt till omorganisation, försäljning av dotterbolag samt förvärvs- relaterade kostnader.
 • Resultat före skatt uppgick till 101,7 (167,8) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultat före skatt till 133,2 (170,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 80,2 (127,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 8,75 (13,87) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett totalt värde om 341 (348), en minskning med 2 procent.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 4,15 (4,15) kr per aktie.
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se  

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 Februari 2020, kl. 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/