Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kallelse till extra bolagsstämma i Proact IT Group AB (publ)

08:00 / 14 October 2020 Proact Press release

Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 november 2020 kl. 16:00 på Proact IT Group AB:s kontor, Kistagången 2 i Kista.

På grund av coronautbrottet vidtar Proact försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman. För att minska risken för smittspridning kommer ingen förtäring att serveras. För aktieägarnas säkerhet ger Proact aktieägare möjlighet att påverka bolagsstämman via poströstning. Formulär för poströstning och instruktioner finns på bolagets hemsida och formuläret ska vara Proact tillhanda senast den 4 november 2020 kl. 12.00.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 28 oktober 2020,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast torsdag den 29 oktober 2020, under adress Proact IT Group AB, Att: Årsstämma, Box 1205, 164 28 Kista, tel: 08-410 667 11, eller e-post: bolagsstamma@proact.eu.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman bör dessa anmälas till bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär för deltagande vid årsstämman hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.proact.se samt skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före onsdag den 28 oktober 2020 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 9 333 886, varav 182 269 ägs av bolaget.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande

2.         Val av ordförande vid stämman

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd

4.         Godkännande av dagordning

5.         Val av minst en justeringsman

6.         Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

7.         Beslut om vinstutdelning

8.         Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid stämman (p 2)

Styrelsen föreslår att Eva Elmstedt väljs till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag om vinstutdelning (p 7)

Vid årsstämman den 6 maj 2020 beslutades att utdelning inte skulle lämnas med anledning av den stora osäkerhet som coronapandemin orsakat. Under den pågående pandemin har Proacts position som specialist på data- och informationshantering däremot fortsatt vara viktig för dess kunder, och aktiviteten på marknaden har varit högre än förväntat. Detta i kombination med en stabil finansiell ställning och god likviditet gör att osäkerheten kring bolagets förmåga att hantera pandemin har minskat. Enligt den vid årsstämman fastställda balansräkningen uppgick fritt eget kapital per den 31 december 2019 till 309 854 120 SEK. Då inga värdeöverföringar från eget kapital skett sedan dess står hela detta belopp till bolagsstämmans förfogande.

Mot denna bakgrund föreslår Proacts styrelse att aktieägarna beslutar om en utdelning om 2,50 SEK per aktie (cirka 23 MSEK). Den föreslagna utdelningen motsvarar 29 procent av 2019 års resultat och ligger därmed i linje med bolagets utdelningspolicy, att dela ut 25-35 procent av vinsten efter skatt.

Om stämman beslutar enligt förslaget blir avstämningsdag för erhållande av utdelning måndagen den 9 november 2020 och utdelningen beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden torsdagen den 12 november 2020.

Övrig information

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 9 333 886 aktier. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar bolaget 182 269 aktier, som inte kan företrädas vid bolagsstämman.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar kan lämnas skriftligen till Proact IT Group AB, att. Årsstämma, Box 1205, 164 28 Kista, tel: 08-410 667 11, eller e-post: bolagsstamma@proact.eu,senast den 27 oktober 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Proact IT Group AB besöksadress Kistagången 2, Kista, och på bolagets hemsida www.proact.eu, senast den 2 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. Trots vad som ovan anges om skriftliga frågor i förväg kan aktieägare som är representerade vid bolagsstämman utnyttja sin frågerätt på plats.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 §, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §, aktiebolagslagen samt årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse, finns tillgängliga på bolagets hemsida www.proact.eu. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets kontor med besöksadress Kistagången 2, Kista, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud, samt formulär för poströstning finns på bolagets hemsida www.proact.eu.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Proact IT Group AB

Styrelsen

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/