Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Proact redovisar preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019

08:00 / 20 January 2020 Proact Press release

Proact redovisar idag preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019 som liksom föregående kvartal präglas av utmaningar i Business Unit West, som inkluderar Belgien, Nederländerna och Tyskland. De förbättringsåtgärder som under 2019 implementerats i Tyskland, relaterade till utmaningar inom försäljningen, går enligt plan och resultatet förbättrades i jämförelse med föregående kvartal. Liksom föregående kvartal kvarstår utmaningarna i Nederländerna där lägre marginaler och högre säljkostnader påverkade resultatet. Även i Business Unit UK var marginalerna lägre än föregående kvartal. I Business Units Nordics var resultatutvecklingen god i jämförelse med föregående kvartal.

I jämförelse med föregående kvartal ökade koncernens intäkter till 991 MSEK och justerad EBITA till 49 MSEK där bland annat säsongsvariationer samt bidrag från förvärvet av PeopleWare gav positiva effekter. Kvartalets resultat har justerats för förvärvskostnader om 6 MSEK, till stor del relaterade till förvärvet av PeopleWare, samt för engångskostnader om 5 MSEK för de strukturåtgärder i verksamheten som initierades tidigare under året.

För att visa utvecklingen jämförs nedan fjärde kvartalets resultat med föregående kvartal samt därefter med samma kvartal föregående år.

Preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019 (tredje kvartalet 2019) i korthet:
  • Intäkterna ökade med 41% till 991 (701) MSEK. Organiskt ökade intäkterna med 32% till 928 MSEK.
  • Justerad EBITA uppgick till 48,9 (36,9) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,9% (5,3%).
  • Jämförelsestörande poster om -11,2 MSEK avser kostnader för förvärv samt strukturåtgärder.
  • Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett totalt värde om 97 (87) MSEK.
Preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019 (fjärde kvartalet 2018) i korthet:
  • Intäkterna ökade med 2% till 991 (967) MSEK. Organiskt minskade intäkterna med 3% till 928 (954) MSEK.
  • Justerad EBITA uppgick till 48,9 (57,7) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,9% (6,0%).
  • Jämförelsestörande poster om -11,2 MSEK avser kostnader för förvärv samt strukturåtgärder.
  • Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett totalt värde om 97 (176) MSEK.

"Under kvartalet såg vi en förbättring av resultatet i Tyskland och en positiv utveckling i PeopleWare, det nyligen förvärvade bolaget i Nederländerna. Intäkterna från molntjänster ökade med 16% i kvartalet jämfört med föregående år och vi tecknade nya avtal till ett kontraktsvärde om 97 MSEK. Vi är inte nöjda med kvartalets resultat, men våra övergripande mål kvarstår, där våra molntjänster samt accelererad tillväxt via förvärv är i fokus. Samtidigt måste vi också lyckas att bibehålla intäkter och marginaler i system-affären med tillhörande support- och konsulttjänster", säger Jonas Hasselberg, VD och Koncernchef för Proact IT Group.

Siffrorna är preliminära och ej reviderade av bolagets revisorer. Ytterligare detaljer kommer att redovisas i samband med bolagets ordinarie bokslutskommuniké den 6 februari 2020.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 14 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se  

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari, kl. 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/