Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Förändring av valberedning i Proact IT Group AB

18:00 / 27 January 2020 Proact Press release

Som tidigare har kommunicerats har en valberedning, i enlighet med beslut på Proacts årsstämma 2019, konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2020. Valberedningen skall bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten.

TVF TopCo Limited har per den 13 december 2019 avyttrat hela sitt aktieinnehav i Proact IT Group AB. Samtidigt har Carey Trustees Limited per den 13 december 2019 förvärvat aktier i Proact IT Group AB vilket gör att de är nu den tredje röstmässigt största ägaren. Med anledning av dessa aktietransaktioner har en ny valberedning konstituerats som utgörs av Jens Ismunden (Aktiebolaget Grenspecialisten), Stephanie Göthman (Livförsäkringsbolaget Skandia), Karin Möllborg (Carey Trustees Limited) samt Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB). Jens Ismunden har utsetts till ordförande i valberedningen.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 14 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se  

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2020, kl. 18:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/