Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2018

08:00 / 6 February 2019 Proact Press release

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat

Fjärde kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 8 % till 967 (892) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var 5 %. Förändrade redovisningsprinciper har påverkat kvartalets intäkter negativt med 43 MSEK.
 • EBITA ökade med 8 % och uppgick till 57,7 (53,5) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 7 % till 50,3 (47,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 9 % till 39,0 (35,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,24 (3,90) SEK.
Helåret i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 2 % till 3 318 (3 243) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var -2 %. Förändrade redovisningsprinciper har påverkat helårets intäkter negativt med 178 MSEK.
 • EBITA ökade med 7 % och uppgick till 200,5 (188,1) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 11 % till 167,8 (151,1) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster under 2018 (2,6 MSEK) var ökningen 13 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 12 % till 127,3 (114,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 13,87 (12,22) SEK.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 29,8 (31,8) %.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 4,15 (3,75) kr per aktie.
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019, kl. 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/