Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Halvårsrapport, januari - juni 2018

13:00 / 11 July 2018 Proact Press release

Andra kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 5 % till 868 (826) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var 1 %. Förändrade redovisningsprinciper har påverkat kvartalets intäkter negativt med 8 MSEK.
 • EBITDA ökade med 8 % och uppgick till 62,3 (57,4) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 19 % till 46,8 (39,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 17 % till 35,2 (30,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,84 (3,21) SEK.
Första halvåret i sammandrag
 • Intäkterna minskade med 4 % till 1 626 (1 698) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var -7 %. Förändrade redovisningsprinciper har påverkat första halvårets intäkter negativt med 103 MSEK.
 • EBITDA ökade med 3 % och uppgick till 112,4 (109,7) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 11 % till 80,1 (72,2) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster (2,6 MSEK), avseende kostnader hänförliga till byte av koncernchef, var ökningen 15 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 12 % till 60,5 (54,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,60 (5,73) SEK.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 31,0 (33,1) %.
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018, kl. 13:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/