Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport, januari - mars 2018

08:00 / 18 April 2018 Proact Press release

Fortsatt positiv utveckling avseende resultatet

Första kvartalet i sammandrag
  • Från och med 1 januari 2018 tillämpar bolaget förändrade redovisningsprinciper i enlighet med IFRS 15. I samband med detta har bolaget ändrat redovisningsprincipen avseende den del av systemintäkten som är hänförlig till leverantörsgarantier och underhåll. Sammantaget har dessa förändringar påverkat kvartalets intäkter negativt med 95 MSEK, samtidigt som kostnad såld vara har påverkats positivt. Dessa intäkter och kostnader återförs över framtida period mellan ett till tre år.
  • Intäkterna minskade med 13 % till 759 (873) MSEK. Tillväxt i lokala valutor var -15 %.
  • EBITDA minskade med 4 % och uppgick till 50,2 (52,2) MSEK.
  • Resultat före skatt ökade med 2 % till 33,2 (32,7) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster (2,6 MSEK), avseende kostnader hänförliga till byte av koncernchef, var ökningen 10 %.
  • Resultat efter skatt ökade med 6 % till 25,3 (23,9) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,76 (2,52) SEK.
  • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 29,3 (31,6) %.
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018, kl. 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/