Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat

08:00 / 8 February 2018 Proact Press release

Fjärde kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 3 % till 895 (868) MSEK. Tillväxt i lokala valutor var 4 %. Den organiska tillväxten
 • uppgick till -6 %.
 • EBITDA minskade med 8% och uppgick till 60,3 (65,7) MSEK.
 • Resultat före skatt minskade med 7 % till 46,4 (49,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 3 % till 35,0 (33,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,81 (3,69) SEK.
Helåret i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 12 % till 3 258 (2 922) MSEK. Tillväxt i lokala valutor var 12 %. Den organiska
 • tillväxten uppgick till 0 %.
 • EBITDA ökade med 15 % och uppgick till 220,2 (191,4) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 14 % till 152,5 (133,7) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster
 • under 2016, 5,8 MSEK, var ökningen 9 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 19 % till 115,0 (96,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 12,33 (10,32) SEK.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 31,8 (29,8) %.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 3,75 (3,50) kr per aktie.
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018, kl. 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/