Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Förändring av valberedning i Proact IT Group AB

08:00 / 22 February 2018 Proact Press release

Som tidigare har kommunicerats har en valberedning, i enlighet med beslut på Proacts årsstämma 2017, konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2018. Valberedningen skall bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande.

Swedbank Robur Fonder har per den 12 februari 2018 avyttrat hela sitt aktieinnehav i Proact IT Group AB. Samtidigt har TVF TopCo Limited per den 12 februari 2018 förvärvat aktier i Proact IT Group AB vilket gör att de nu är den tredje röstmässigt största aktieägaren. Med anledning av dessa aktietransaktioner har en ny valberedning konstituerats som utgörs av Jens Ismunden (Grenspecialisten), Stephanie Gabrielsson (Skandia Liv), Erik Malmberg (TVF TopCo Limited) samt Anders Hultmark (IGC och avgående styrelseordförande i Proact IT Group AB).

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten.Vi har genomfört över 5.000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3.500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/