Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact uppdaterar sina finansiella mål

08:00 / 11 December 2018 Proact Press release

Då nuvarande mål uppnåtts uppdaterar Proact sina finansiella mål. De uppdaterade målen återspeglar bolagets strategiska inriktning och ambitioner.

För att säkerställa att Proact på bästa sätt fortsätter att möta sina kunders behov och förväntningar har bolagets framtida inriktning uppdaterats och förtydligats. Framåt prioriteras att vidareutveckla koncernens molntjänster, parallellt med att ytterligare utveckla erbjudandet inom IT-infrastruktur med tillhörande konsult- och supporttjänster. Inom molntjänster är områden såsom datalagring, hybrida moln, nätverk, säkerhet, applikationer samt automatisering alltmer viktiga för Proact.

Inom dessa områden skall bolaget säkerställa marknadsledande erbjudanden, där Proact som partner till sina kunder erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar som snabbt skapar ett hållbart och långsiktigt värde. Försäljning och leverans av bolagets kundfokuserade tjänster skall leda till en ökad andel kontrakterade intäkter av bolagets totala intäkter.

För att nå de uppdaterade målen kommer Proact parallellt med en organisk utveckling aktivt söka förvärvsmöjligheter på befintliga och nya marknader.

"Genom åren har Proact etablerat ett starkt kundfokus och kunnande inom IT-infrastruktur och molntjänster. Vi har idag en unik position i alla våra marknader och vi ser en tydlig potential att öka tillväxttakten. De uppdaterade finansiella målen avspeglar därför ambitionen om lönsam tillväxt vilket kommer att ske både organiskt liksom via förvärv", säger Jonas Hasselberg, VD och koncernchef Proact IT Group AB.

Som ett resultat av ovanstående arbete i kombination med att nuvarande finansiella mål uppnåtts, har följande nya finansiella mål och policyer fastställts:

1. Den genomsnittliga totala försäljningstillväxten skall uppgå till minst 10 procent per år.
2. Bolaget skall uppnå en EBITA-marginal om 8 procent.
3. Bolagets nettoskuld i förhållande till EBITDA skall ej överstiga 2.
4. Avkastning på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 25 procent.
5. Bolaget har, oförändrat, som policy att långsiktigt lämna en utdelning om 25-35 procent av vinsten efter skatt.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2018, kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/