Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2016

08:00 / 9 February 2017 Proact Press release

Marginalmålet om 5 procent överträffas för årets fjärde kvartal och resultatet ökar med 70 procent

Fjärde kvartalet i sammandrag
 • I lokala valutor ökade intäkterna med 14 %. Omräknat till SEK ökade intäkterna med 14 % till 868 (763) MSEK.
 • EBITDA ökade med 39 % och uppgick till 65,7 (47,1) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 70 % till 49,7 (29,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 33 % till 33,8 (25,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,69 (2,61) SEK.
Helåret i sammandrag
 • I lokala valutor ökade intäkterna med 7 %. Omräknat till SEK ökade intäkterna med 4 % till 2 922 (2 802) MSEK.
 • EBITDA ökade med 13 % till 191,4 (169,2) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 28 % till 133,7 (104,1) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultat före skatt till 139,5 (112,3), en ökning med 24 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 23 % till 96,7 (78,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 10,32 (8,20) SEK.
 • Jämförelsestörande poster, hänförliga till byte av koncernchef respektive omstruktureringar, har påverkat rörelseresultat negativt med 5,8 (8,3) MSEK.
 • Räntabilitet på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 29,8 % (26,8 %).
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 3,50 (2,70) kr per aktie
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017, kl. 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/