Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

13:18 / 5 May 2011 Proact Press release

Enligt kallelse genomfördes den 4 maj 2011 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).På årsstämman fattades följande beslut:

· Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes. · Fastställande av föreslagen utdelning med 1,50 kr per aktie, avstämningsdag den 9 maj och utbetalning från Euroclear Sweden ABs försorg den 12 maj 2011. · Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. · Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. · Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 195 000 kr med fördelning av 375 000 kr till ordföranden och 150 000 kr vardera till övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 220 000 kr. · Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. · Samtliga styrelseledamöter omvaldes: · Anders Hultmark (ordförande) · Christer Holmén · Eva Elmstedt · Mikael Gottschlich · Roger Bergqvist

· Fastställande av principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. · Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2012. · Ändring av beslut på årsstämman 2010 beträffande syfte med återköp av aktier till att vara: "Syfte med bemyndigandet är att möjliggöra en anpassning av bolagets kapitalstruktur till rådande kapitalbehov samt att möjliggöra användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet". · Bemyndigande för styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst     933 000 aktier. Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelse om att nya aktier får betalas genom kvittning av apportegendom med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv. · Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva upp till 10 % av antalet utestående aktier i bolaget.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Anders Hultmark


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se (olof.sand@proact.se) Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se (hans.akerlund@proact.se) Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering. Proactkoncernen har mer än 570 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se (http://media.ne.cision.com/l/hnvdvmji/www.proact.se/)