Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

10:14 / 19 May 2010 Proact Press release

Enligt kallelse genomfördes den 18 maj 2010 årsstämma i Proact IT Group AB (publ). På årsstämman fattades följande beslut:

· Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.

· Fastställande av föreslagen utdelning med 1,35 kr per aktie, avstämningsdag den 21 maj och utbetalning från Euroclear Sweden ABs försorg den 26 maj 2010.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

· Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

· Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 100 000 kr med fördelning av 350 000 kr till ordföranden och 140 000 kr vardera till övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 190 000 kr.

· Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

· Samtliga styrelseledamöter omvaldes: - Anders Hultmark (ordförande) - Christer Holmén - Eva Elmstedt - Mikael Gottschlich - Roger Bergqvist

· Fastställande av principer för ersättning till, och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

· Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2011.

· Beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 437 411,56 kronor genom indragning av de 401 000 aktier som har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av årsstämman 2009.

· Beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission med 437 411,56 kronor genom överföring av 437 411,56 kronor från fritt eget kapital.

· Bemyndigande för styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst 933 000 aktier. Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelse om att nya aktier får betalas genom kvittning av apportegendom med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv.

· Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva upp till 10 % av antalet utestående aktier i bolaget.

· Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen avseende regler för kallelse till bolagsstämma.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Anders Hultmark


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.