Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB

14:24 / 14 May 2009 Proact Press release

Enligt kallelse genomfördes den 13 maj 2009 årsstämma i Proact IT Group AB (publ). På årsstämman fattades följande beslut:

• Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes

• Fastställande av föreslagen utdelning med 1,20 kr per aktie, avstämningsdag den 20 maj och utbetalning genom Euroclear Sweden ABs försorg den 26 maj 2009

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008

• Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter

• Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1.000.000 kr med fördelning av 320.000 kr till ordförande och 130.000 kr vardera till övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 160.000 kr.

• Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

• Som styrelse valdes: o Anders Hultmark (ny ordförande) - omval o Christer Holmén  - nyval o Eva Elmstedt   - nyval o Mikael Gottschlich  - nyval o Roger Bergqvist  - nyval

• Fastställande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

• Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2010

• Beslut om minskning av bolagets aktiekapital med 532.750 kronor genom indragning av de 514.200 aktier som har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av årsstämman 2008

• Beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission med 532.750 kronor genom överföring av 532.750 kronor från fritt eget kapital

• Bemyndigande för styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av sammanlagt högst 973.000 aktier mot apportegendom eller genom kvittning

• Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva upp till 10 % av antalet utestående aktier i bolaget

• Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen avseende regler för kallelse till bolagsstämma

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets avgående styrelseordförande Staffan Ahlberg


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 320 medarbetare och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.