Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Privata filer tynger börsföretagens och myndigheternas IT-system

08:30 / 28 January 2009 Proact Press release

Nästan hälften av de svenska börsföretagen och myndigheterna låter medarbetarna lägga upp sina privata bilder och filer i IT-systemen. Drygt en fjärdedel av organisationerna menar att personalens filer utgör mellan 10 och 20 procent av de totala informationsvolymerna, vilket gör att kostnaderna för lagring och backup skjuter i höjden. Det visar Proacts Lagringsbarometer som nu presenteras för första gången.

- Det är överraskande att så många av våra börsföretag och myndigheter inte har ett regelverk för medarbetarnas lagring av privat information. Den privata lagringen på jobbet är en betydande belastning på IT-systemen, som innebär att kostnaderna blir onödigt höga för lagring och backup. Den privata uppladdningen medför också - utöver ökat behov av lagringsutrymme - stora säkerhetsrisker som risk för virus och annan skadlig kod, säger Per Sedihn, CTO på Proact.

Syftet med Lagringsbarometern är att årligen undersöka hur företagen och myndigheterna i Sverige hanterar de växande informationsvolymerna och att ringa in de områden som är mest aktuella.

Undersökningen, som genomfördes i november-december, baseras på telefonintervjuer med 100 slumpmässigt utvalda börsföretag och myndigheter i Sverige. Frågorna har ställts till IT-chef/IT-ansvarig. Drygt en fjärdedel av de tillfrågade organisationerna har 500 anställda eller fler.

Nästan hälften av organisationerna konstaterar att kostnaderna för lagring och backup har stigit det senaste året, till följd av bland annat ökande informationsvolymer. En bidragande orsak till det är att 44 procent av organisationerna saknar policy för, eller tillåter att medarbetarna lägger upp sina privata dokument och semesterbilder. Bland börsföretagen är siffran hela 52 procent, medan myndigheterna har en något strängare syn. Dock svarar 37 procent av dem att man tillåter privat lagring eller saknar policy i sammanhanget.

På frågan hur stor andel personalens privata filer utgör av den totala informationsvolymen framgår att det handlar om mycket stora mängder. En fjärdedel av de tillfrågade - och nästan en tredjedel av myndigheterna - bedömer att 10-20 procent av all digital information är privat.

Per Sedihn framhåller att lagringskostnaden per terabyte (TB) kan variera kraftigt, mellan 10 och 120 kronor per GB och månad, beroende på bland annat lagringssystem, programlicenser och driftkostnader. Vid en lagringsvolym på 10 TB, varav 10 procent utgörs privata filer, och en uppskattad snittkostnad på 50 kronor per GB, så handlar det om en extra kostnad på 600 000 kronor per år.

Det finns därmed en stor besparingspotential för organisationer, genom att begränsa den privata lagringen och genom att införa arkiveringssystem som avlastar lagringssystemet.


Ytterligare information Per Sedihn, CTO, Proact, tel: 08-410 666 52, e-post: per.sedihn@proact.se Peter Javestad, vice VD, Proact, tel: 08-410 667 22, e-post: peter.javestad@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har ca 315 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.