Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

11:18 / 15 May 2008 Proact Press release

Enligt kallelse genomfördes den 13 maj 2008 årsstämma i Proact IT Group AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

• Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes

• Fastställande av föreslagen utdelning med 1,20 kr per aktie, avstämningsdag den 20 maj och utbetalning från VPC den 23 maj 2008

• Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007

• Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga suppleanter

• Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1.000.000 kr med fördelning av 320.000 kr till ordförande och 130.000 kr vardera till övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 160.000 kr.

• Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

• Styrelsen omvaldes i sin helhet, och består av o Staffan Ahlberg (ordf.) o Anders Hultmark o Anna Lindström o Dag Sehlin o Terje Thon

• Fastställande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

• Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2009

• Beslut om förvärv av minoritetsandel i bolagets dotterbolag i Lettland

• Beslut om minskning av bolagets aktiekapitalet med 369.751 kronor genom indragning av 369.751 aktier som har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av årsstämman 2007

• Bemyndigande för styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna, av sammanlagt högst 1.050.000 aktier mot apportegendom eller genom kvittning

• Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva upp till 10 % av antalet utestående aktier i bolaget


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering. Proact-koncernen har cirka 300 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är sedan 1999 noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Show as PDF