Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Ordinarie bolagsstämma i Proact IT Group AB (publ)

08:30 / 9 March 2005 Proact Press release

Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 7 april 2005 klockan 15.00 i Scandic Star Hotell, Sollentuna Centrum.

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 mars 2005, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 4 april 2005.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Proact IT Group AB, Bolagsstämma, Box 1205, 164 28 KISTA, per telefon 08-410 666 03 eller via e-post: . Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 24 mars 2005.

Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av minst en justeringsman 6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i samband därmed föredragning av verkställande direktören 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 11. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter 12. Fastställande av arvode till styrelsen 13. Val av styrelse 14. Ändring av bolagsordningen 15. Godkännande av överlåtelse av aktier i Proact Datasystems AG 16. Inrättande av valberedning 17. Övriga ärenden

Styrelsens förslag angående disposition av bolagets resultat (punkt 9) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2004 och att överkursfonden sätts ned med 126 576 573 kronor för täckande av sådan ansamlad förlust som inte kan täckas av fritt eget kapital.

Nomineringskommitténs förslag angående val av styrelse m.m. (punkterna 11-13) Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och föreslår omval av Anna Lindström, Dag Sehlin och Terje Thon samt nyval av Staffan Ahlberg och Anders Hultmark. Vidare föreslås att Staffan Ahlberg skall utses till styrelseordförande. Nomineringskommitten föreslår att styrelsearvode ska utgå med 760 000 kronor. Av arvodet föreslås ordförande erhålla 280 000 kronor och övriga styrelseledamöter 100 000 kronor vardera. För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om 80 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Nomineringsarbetet har skett inom en kommitté bestående av Peter Rudman (Nordeas fonder), ordförande, Lars Grönberg, styrelseordförande, Marit Fagervold, Anders Hultmark (IGC), Britt Reigo (Robur Fonder) och Carl Rosén (Andra AP-fonden). Nomineringskommitténs förslag stöds av aktieägare representerande cirka 27% av antalet aktier och röster i bolaget.

Ändring av bolagsordningen (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningen innebärande att styrelsens säte ändras från Sollentuna kommun till Stockholms kommun samt att bolagets firma ändras från ProAct IT Group AB till Proact IT Group AB.

Godkännande av överlåtelse av aktier i Proact Datasystems AG (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelse av aktierna i det schweiziska dotterbolaget Proact Datasystems AG till bolagets ledande befattningshavare. Beslut om godkännande av överlåtelsen fordrar för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.

Inrättande av valberedning (punkt 16) Aktieägare som företräder cirka 27 procent av aktiekapital och röster föreslår inrättande av en valberedning bestående av styrelsens ordförande (sammankallande) samt representanter för bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti. Om någon av dessa ägare skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, representerar störst ägande. Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt styrelsearvode. I förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till val av revisor och arvodering till revisor. Sammansättningen av valberedning skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman. Inget arvode föreslås utgå till valberedningen. Den fullständiga lydelsen av förslaget hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.proact.se.

Sollentuna i mars 2005 STYRELSEN

Show as PDF