Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2004

08:34 / 15 February 2005 Proact Press release

Ett år med stora förändringar

Med en total omsättning på nästan 835 MSEK har Proact en ledande ställning i Norden och Baltikum avseende tjänster och system för att bearbeta och lagra data. Under 2004 uppgick tjänsteintäkterna till drygt 400 MSEK. Resultatet har blivit lägre än förväntat då fusionen med Dimension gett oss fler svårigheter än vi förutsett. Efter anpassningar under året är nu bolaget väl positionerat för att nå resultatförbättringar under 2005.

Fjärde kvartalet i sammandrag - Omsättningen uppgick till 251,4 (208,9) MSEK, varav tjänsteintäkter 103,4 (84,1) MSEK. - Justerat rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 2,4 (10,0) MSEK. Därutöver har jämförelsestörande kostnader belastat resultatet med 9,1 MSEK. - Nettoresultatet som uppgick till -25,4 (7,2) MSEK har belastats med jämförelsestörande kostnader på 20,1 MSEK varav goodwillnedskrivningar 11,0 MSEK. - Likvida medel uppgick till 65,4 (124,2) MSEK vid periodens slut. - Antal anställda uppgick till 339 (273) personer vid periodens slut.

Januari - december i sammandrag - Omsättningen uppgick till 833,6 (694,8) MSEK, varav tjänsteintäkter 403,0 (334,7) MSEK. - Justerat rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) var -9,3 (-9,3) MSEK. Därutöver har jämförelsestörande kostnader belastat resultatet med -48,9 (-9,5) MSEK. - Nettoresultatet som uppgick till -92,8 (-26,5) MSEK har belastats med jämförelsestörande kostnader på 59,9 MSEK. - Resultat per aktie uppgick till -8,00 (-2,81) kr/aktie. - Jämförelsestörande poster som belastat resultatet under året är kostnader för omlokaliseringar och personalreduktioner -48,9 (-9,5) MSEK samt goodwillnedskrivningar på 11,0 (-) MSEK

Viktiga händelser under fjärde kvartalet - Olof Sand utsågs till ny VD och koncernchef. Han tillträdde sin befattning den 10 jan 2005. Samma dag utsågs Omar A Lien till vice VD i moderbolaget. - Försäljning av verksamheten i Schweiz med en realisationsförlust på -1,5 MSEK. - Ett antal större affärer har avtalats med bland annat Hewlett-Packard/Ericsson, Flextronics, SMHI, Fujitsu, TeliaSonera, Vilnius Bankas, Bergens Tidende och Statoil. - Förhandstillträde till minoritetens innehav av Dimensionaktier har erhållits.

För ytterligare information vänligen kontakta Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 Marita Flodström Hellsten, CFO, Telefon: 08-410 666 81

Om PROACT Proact förser företag och organisationer med stabil IT-infrastruktur för att hantera affärskritisk information. Proact kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1.000 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. Proact-koncernen har cirka 340 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Proact grundades 1994. Moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Show as PDF